* *

وزارت آموزش و پرورش

*

اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

*

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بيرجند

*

بيرجند امروز

*

آواي خراسان جنوبي

 
 
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۹

سوالهای مسابقه ی علمی پايه چهارم – دبستان ايمان بيرجند - ( اسفند ماه  1389)

 نام آموزگار : عليرضا بني اسدي

تعداد سوال : 60

درس

هدیه های آسمان و قرآن

فارسي

جغرافیا

تاریخ ومدنی

علوم تجربی

ریاضی

تعداد سئوال

10

15

4

6

10

15

 * هديه هاي آسمان و قرآن

1.  معنی آیه ی «فاستعذ بالله» کدام گزینه است ؟

الف- به خدا پناه ببر        ب- به یاد خدا باش     ج-درستکار باش       د- خدا بزرگ است

2.  «هر کس کار خوبی انجام دهد خدا به او ده برابر پاداش می دهد» مربوط به کدام سوره است ؟

الف – اخلاص          ب- انعام         ج- بقره              د- یاسین

3.  در چه زمانی خواندن نماز آیات واجب نیست؟

الف – سیل      ب- خورشیدگرفتگی          ج- ماه گرفتگی          د- زلزله

4.  یکی از مهمترین عبادت های اسلامی است ؟

الف- نماز جماعت         ب- خمس           ج- زکات      د- روزه مستجی

5.  آرامگاه امام موسی کاظم (ع) در کدام شهر است ؟

الف- کربلا      ب- مشهد              ج- بصره          د- کاظمین

6.  کدام یک از مساجد مهم مسلمانان در اشغال دشمنان اسلام است ؟

الف- مسجد قبا       ب- مسجدالنبی     ج- مسجد الاقصي     د-مسجدالحرام

7.  در نماز جماعت کدام ارکان نماز فقط توسط امام جماعت خوانده می شود؟

الف- نیت       ب- حمد و سوره    ج- اذان و اقامه       د- حمد و سوره-اذان و اقامه

8.  امام رضا (ع) در زمان کدام خلیفه عباسی زندگی می کرد؟

الف- نمرود     ب- هامون         ج- یزید              د- فرعون

9.  اولین کار در وضو گرفتن چیست؟

الف-  شستن دست ها   ب- شستن صورت        ج- نیت           د- شستن و پاکیزگی پاها

10. معنی درست کلمه های قرآنی «عین – جبال - ابل» به ترتیب چیست ؟

الف- بهشت – گاو – کوه                      ب- چشمه – شتر – کوه
ج- چشم – کوه -شتر                            د- بهشت – گاو – کوه ها

 * بخوانیم و بنویسیم

11. در کدام مورد مخفف وجود ندارد؟

الف- کوته      ب- شامگه         ج- بوته          د- روبه

12. مترادف کلمه  «ذبح » کدام است؟

الف- گاو و گوسفند       ب- سربریدن       ج- قربانی        د- ذبیح

13. مخالف کلمه «ظلمت » کدام است؟

الف- روشنایی        ب- ظلمانی        ج- دیدن      د- رهایی

14. تأمل یعنی :

الف- آرزو کردن           ب- فکر کردن – درنگ گردن      ج- عمل کردن        د- بی توجهی کردن

15. مفهوم بیت زیر چیست؟

چو عضوی به درد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

الف- درد و رنج      ب- فداکاری       ج- همدردی        د- ایثار

16. به کسی که چیز تازه ای می سازد چه می گویند؟

الف- دانشمند        ب- مخترع     ج- تعمیرکار      د- کاشف

 17.  شعر «رنج و گنج» از کیست؟

الف- پروین دولت آبادی       ب- محمد تقی بهار      ج- قیصر امین پور      د- هوشنگ مرادی کرمانی

18.کدامیک از گزینه های زیر اسم و صفت است؟

الف- ماشین قرمز     ب- عبادت بندگان       ج- سبز و آبی     د- مردان خدا

19.  کدام واژه از نظر معنای «گاه» با بقیه متفاوت است؟

الف- عصرگاه         ب- نیروگاه       ج- ایستگاه           د- خوابگاه

20. کدامیک مثل است؟

الف- پروانه به آرامی در باغ می چرخید          ج- جوینده یابنده است

ب- خدایا مرا یاری کن                                 د- به به چه غذایی

21. اگر کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنیم، کدامیک در اول قرار می گیرد؟

الف- مقدمه     ب- مهلت          ج- مرمت         د- مکاتبه

22. کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟

الف- غم        ب- شعف           ج- اشک           د- گریه

23. «باب» واحد شمارش چیست؟

الف- انسان     ب- هواپیما       ج- ساختمان و مغازه ها     د- گاو و گوسفند

24. هیجان انگیزترین بخش داستان چه نام دارد؟

الف- مقدمه          ب- متن                ج- اوج                د- پایان

25. هم خانواده ی «محیط» کدام گزینه نیست؟

الف- احاطه          ب- حیاط          ج- محدوده            د- محوطه

* ریاضی

26. اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی که با ارقام 1 و 6 و 0 و 2 و 7  می توان نوشت، کدام است؟

الف- 69543          ب- 65943            ج- 65493            د- 65394

27. عدد سه میلیارد و دو میلیون و ده کدام است؟

الف- 3002000100                 ب- 30000200010  

ج- 3000200010                    د- 3002000010

28. حاصل عبارت زیر کدام است؟

.........= 216 – (254 × 162)

الف- 40923        ب- 40932          ج- 40392         د- 40910

29. به کدام یک از اعداد زیر 789 واحد اضافه کنیم تا حاصل کوچک ترین عدد 6 رقمی شود؟

الف- 99222        ب- 99211          ج- 99201           د- 99210

30. درون نقطه چین(....) چه عددی باید نوشت تا تساوی درست شود؟     ..... × 8 = (5 × 8) – (12 × 8)

الف- 6         ب- 7         ج- 8         د- 17

31. دو خط که فاصله بین آنها در تمام نقاط به یک اندازه باشد چه نامیده می شود؟

الف- وتر            ب- عمود منصف                  ج- عمود             د- موازی

32. قیمت یک مداد 158 تومان است. برای خرید 185 عدد مداد چند تومان باید بپردازیم؟

الف- 39203           ب- 29230            ج- 29330            د- 39230

33. خسرو 12 ساله است. سن برادر او از 3 برابر سن او 8 سال کمتر است. برادر خسرو چند سال  دارد؟

الف- 36             ب- 26             ج- 28             د- 27

34. هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد؟

الف- مربع      ب- مستطیل            ج- ذوزنقه        د- لوزی

 35. کامیونی 75 کیسه ی 45 کیلوگرمی گندم و 72 کیسه ی 38 کیلوگرمی برنج حمل می کند. وزن بار این کامیون چقدر است؟

الف- 16111              ب- 51111             ج- 61111            د- 6111

36. مجموع سن بیژن و اسفندیار روی هم 32 سال است. 2 سال دیگر مجموع سن آنها چقدر است؟

الف-  34            ب- 35             ج- 36             د-37

37. هر تخم مرغ در 5 دقیقه می پزد. 6 تخم مرغ درهمان ظرف و با هم چند دقیقه می پزد؟

الف- 5 دقیقه        ب- 20 دقیقه       ج- 30 دقیقه       د- 10 دقیقه

38. نیم ساز هر زاویه . . . . . . . . . است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

الف- خط راستی       ب- نیم خطی       ج- پاره خطی      د- ضلعی

39. برای رسم متوازی الاضلاع با استفاده از پرگار و گونیا از پرگار چند بار استفاده مي کنیم؟

الف- یک بار         ب- دو بار        ج- سه بار        د- چهار بار

40. در عدد « دو میلیون و چهل و سه» ارزش مکانی کدام گزینه از همه کمتر است؟

الف- 2         ب- 43             ج- 3         د- 0

* تاریخ و مدنی

41.کدام جامعه پایه ی اصلی جامعه های دیگر است ؟

الف- مدرسه     ب- خانواده           ج- مسجد          د- امت اسلامی

42. برای رسیدن به نظم چه چیزی لازم است ؟

الف- قانون     ب- همکاری            ج- مشورت         د- ناظم

43. کارکدام  گروه از جامعه شبیه کار پیامبران است ؟

الف- دانشجویان      ب- دانش آموزان        ج- معلمین        د- کارمندان اداره

 44. مهمترین مشکل  انسان نخستین چه بود ؟

الف- ساختن خانه                         ب- تهیه لباس و پوشاک 

ج- حمله ي حیوانات وحشی            د- فراهم کردن غذا

45. در زمان هخامنشیان اداره  امور شهرها بر عهده ی چه کسی بود ؟

الف- پادشاه         ب- وزیر         ج- فرمانروا          د- شهربان

46. پادشاهان برای برقراری نظم و اداره ی شهرها به ترتیب از کدام  موارد استفاده کردند؟

الف- دادو ستد- مالیات            ب- قانون- معامله ی کالا به کالا     

ج-  مالیات - قانون             د- قانون - مالیات

47.اگر ما رو به شرق بایستیم ،آفتاب در کدام جهت غروب می کند ؟

الف- سمت راست ما        ب- سمت چپ        ج- پشت سرما      د-مقابل ما

48.خاک کدام قسمت برای کشاورزی  مناسب نیست ؟

الف- جلگه ي گرگان             ب- جلگه ي خوزستان      

ج- دشت لوت و دشت کویر           د- جلگه ي گیلان

49. در کدام قسمت کشور ما جمعیت بیشتری زندگی می کنند ؟

الف- ناحیه ي خوزستان               ب- ناحیه ي گرم و خشک       

ج- ناحیه ي کوهستانی                د- رشته کوه البرز

50. بندر ترکمن یکی از بندرهای مهم کشور و در کنار کدام دریا است ؟

الف- ایران- خلیج فارس                 ب- ایران- دریای عمان  

ج- ایران- دریای خزر                د- ترکمنستان- دریای خزر

* علوم تجربی

51. در عمل غذا سازی  گیاهان کدام  گاز  تولید می شود ؟

الف- اکسیژن         ب- مونواکسید کربن     ج- کربن دی اکسید      د- بخار آب

52. حشرات در کدام یک از مراحل رشد خود بیشترین زیان را به بار می آورند ؟

الف- تخم           ب- بلوغ          ج- نوزاد     د-پيله

53. گیاهان مواد مورد نیاز خود را برای غذا سازی از کجاها به دست می آورند ؟

الف- زمین          ب- خاک و نور         ج- زمین و هوا         د- هوا

54. در چراغ ماشین ها از چه آینه اي استفاده می شود ؟

الف- برآمده             ب-فرورفته            ج- معمولی        د- تخت

55. کدام یک از موارد زیر انگل نمی باشد ؟

الف- کرم کدو        ب- آسکاریس            ج- کرمک      د- کرم خاکی

56. در پریسکوپ آینه ها به چه صورت قرار می گیرند ؟

الف- عمود          ب- متوازی            ج- موازی          د- قائمه

57. کدام یک رسانای خوبی نیست ؟

الف- سیم مسی        ب- کلید فلزی        ج-  چوب خشک          د- سکه

58. به کار گرفتن تمام حواس را در انجام آزمایش ها چه می گویند؟

الف- نتیجه گیری        ب- مشاهده           ج-فرضیه              د- نظریه

59. کدام یک از شرایط زیر برای دیدن هرجسم لازم است ؟

الف- جسم       ب- چشم سالم          ج- نور                د- همه موارد

60. بلندترین سلول جانوران چه نام دارند ؟

الف- سلول استخوان       ب- سلول عصبی     ج- سلول ماهیچه        د- سلول دیواره ی روده

 

پاسخنامه ی سئوال های مسابقه ی علمی اسفند ماه 89

نام و نام خانودگی :                                پایه چهارم                 دبستان ایمان بیرجند

 شماره سئوال

الف

ب

ج

د

 

شماره سئوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

31

 

 

 

 

2

 

 

 

 

32

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

 

 

 

 

4

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5

 

 

 

 

35

 

 

 

 

6

 

 

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

 

 

37

 

 

 

 

8

 

 

 

 

38

 

 

 

 

9

 

 

 

 

39

 

 

 

 

10

 

 

 

 

40

 

 

 

 

11

 

 

 

 

41

 

 

 

 

12

 

 

 

 

42

 

 

 

 

13

 

 

 

 

43

 

 

 

 

14

 

 

 

 

44

 

 

 

 

15

 

 

 

 

45

 

 

 

 

16

 

 

 

 

46

 

 

 

 

17

 

 

 

 

47

 

 

 

 

18

 

 

 

 

48

 

 

 

 

19

 

 

 

 

49

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

 

 

 

 

21

 

 

 

 

51

 

 

 

 

22

 

 

 

 

52

 

 

 

 

23

 

 

 

 

53

 

 

 

 

24

 

 

 

 

54

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

26

 

 

 

 

56

 

 

 

 

27

 

 

 

 

57

 

 

 

 

28

 

 

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

 

 

59

 

 

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 نمره با عدد :  . . . . . . . . . . .. . . . . .                    نمره با حروف :  . . . . . . . . . . . . . . . .      

موضوعات مرتبط: مسابقات علمی
 
 
مدرسه رنگين كمان مکانی براي ارتباط در دنياي مجازي با معلمان سراسر كشور است .